b'floor brUSHESBASSINE:jAVA:POLY:NYLON:ABRASIVEUNION:NYLON PADINSTALOC: NYLONHOLDER:Model:(TYNEx):COMAC: Size: 200mm - Model L17/CB403035B3035J3035P3035N3035T3035U3035NPH3035I 245mm - Model CB503036B3036J3036P3036N3036T3036U3036NPH3036I 330mm - Model L26 (2 per set)3037B3037J3037P3037N3037T3037U3037NPH3037I 381mm - Model L42 (3 per set)3038B3038J3038P3038N3038T3038U3038NPH3038I 400mm - Model L32 (2 per set)3039B3039J3039P3039N3039T3039U3039NPH3039I 425mm - Model CE453040B3040J3040P3040N3040T3040U3040NPH3040I 460mm - Model L203041B3041J3041P3041N3041T3041U3041NPH3041I 505mm - Model CB 1003042B3042J3042P3042N3042T3042U3042NPH3042I 520mm - Model C1043043B3043J3043P3043N3043T3043U3043NPH3043I 585mm - Model L243044B3044J3044P3044N3044T3044U3044NPH3044I ELECTROLUX: 260mm - Model W355 (2 per set)3050B3050J3050P3050N3050T3050U3050NPH3050I 305mm - Model W365 (2 per set)3051B3051J3051P3051N3051T3051U3051NPH3051I 355mm - Model W375 (2 per set)3052B3052J3052P3052N3052T3052U3052NPH3052I 380mm - Model KA 3263053B3053J3053P3053N3053T3053U3053NPH3053I 400mm - Model W3453054B3054J3054P3054N3054T3054U3054NPH3054I 400mm - Model AR 4090 (2 per set)3055B3055J3055P3055N3055T3055U3055NPH3055I 455mm- Model AR 4100B (2 per set) 3056B3056J3056P3056N3056T3056U3056NPH3056I FANTOMATIC: 38cm3060B3060J3060P3060N3060T3060U3060NPH3060I FIORENTINI: Model 26/28 - 330mm3063B3063J3063P3063N3063T3063U3063NPH3063IModel 400- 385mm3064B3064J3064P3064N3064T3064U3064NPH3064I gAZDA: 381mm -Model 32G (2 per set)3065B3065J3065P3065N3065T3065U3065NPH3065I 508mm -Model 22G3066B3066J3066P3066N3066T3066U3066NPH3066I 508mm -Model 22 Stripper3067B3067J3067P3067N3067T3067U3067NPH3067I HAKO: 330mm -Model 26B (2 per set)3070B3070J3070P3070N3070T3070U3070NPH3070I 406mm -Model 32B (2 per set)3071B3071J3071P3071N3071T3071U3071NPH3071I 485mm -Model 38B (2 per set)3072B3072J3072P3072N3072T3072U3072NPH3072I 437mm -Model 130 Scrubber3073B3073J3073P3073N3073T3073U3073NPH3073I 490mm -Model 100 Scrubber3074B3074J3074P3074N3074T3074U3074NPH3074I *407mm -Model EB53 Scrubber3075B3075J3075P3075N3075T3075U3075NPH3075I *508mm -Model EB53 Scrubber3076B3076J3076P3076N3076T3076U3076NPH3076I405mm Dia Stock-G Force 453078B3078J3078P3078N3078T3078U3078NPH3078I *(Rebristle Only) HI-SHINE: 30cm (10")3085B3085J3085P3085N3085T3085U3085NPH3085I 35cm (11")3086B3086J3086P3086N3086T3086U3086NPH3086I 38cm (13")3087B3087J3087P3087N3087T3087U3087NPH3087I 40cm (15")3088B3088J3088P3088N3088T3088U3088NPH3088IPF Brady | Page 63'