b'floor brUSHESBASSINE:jAVA:POLY:NYLON:ABRASIVEUNION:NYLON PADINSTALOC: NYLONHOLDER:(TYNEx): Model: POLIVAC: (VINCO) Size: 26cm 3167B3167J3167P3167N3167T3167U3167NPH3167I35cm (12")3168B3168J3168P3168N3168T3168U3168NPH3168I 38cm (14")3169B3169J3169P3169N3169T3169U3169NPH3169I 40cm (15")3170B3170J3170P3170N3170T3170U3170NPH3170I 45cm (15")3171B3171J3171P3171N3171T3171U3171NPH3171I POLIVAC: (MINIMATIC WITH SHOWER FEED) 381mm3175B3175J3175P3175N3175T3175U3175NPH3175I POLIVAC: (MINI MINIMATIC) 300mm3176B3176J3176P3176N3176T3176U3176NPH3176I POLIVAC: (TO SUIT SHARK MODEL) 40cm (15")3178B3178J3178P3178N3178T3178U3178NPH3178I46cm (18")3179B3179J3179P3179N3179T3179U3179NPH3179I PORTOSHINE: (PORTOVAC)30cm (10")3180B3180J3180P3180N3180T3180U3180NPH3180I 35cm (11")3181B3181J3181P3181N3181T3181U3181NPH3181I 38cm (12")3182B3182J3182P3182N3182T3182U3182NPH3182I 40cm (15")3183B3183J3183P3183N3183T3183U3183NPH3183IPF Brady | Page 67'